چلو شیشلیک مخصوص

400 گرم راسته گوسفندی با استخوان

قیمت:1/600/000 ریال

اطلاعات بیشتر

چلو ماهیچه مخصوص

550 گرم ماهیچه گوسفندی با استخوان

قیمت:1/650/000 ریال

اطلاعات بیشتر

چلو فیله کباب ممتاز

300 گرم راسته گوسفندی با فیله

قیمت:1/600/000 ریال

اطلاعات بیشتر

چلوکباب برگ ممتاز

300 گرم راسته گوسفندی

قیمت:1/600/000 ریال

اطلاعات بیشتر

چلو کباب یونانی

300 گرم راسته گوسفندی و شنیسل مرغ

قیمت:1/200/000 ریال

اطلاعات بیشتر

چلو کباب بختیاری ممتاز

300 گرم راسته گوسفندی و شنیسل مرغ

قیمت:1/200/000 ریال

اطلاعات بیشتر

چلو جوجه بی استخوان

300 گرم سینه مرغ بدون استخوان

قیمت:750/000 ریال

اطلاعات بیشتر

چلو ماهی قزل آلا

400 گرم صید ماهی زنده

قیمت:850/000 ریال

اطلاعات بیشتر

چلو جوجه پاچین

450 گرم پاچین مرغ با استخوان

قیمت:750/000 ریال

اطلاعات بیشتر

چلو کباب لقمه

300 گرم، 2 سیخ گوشت چرخ کرده گوسفندی

قیمت:850/000 ریال

اطلاعات بیشتر

دیزی سنگی

100 گرم گوشت گوسفندی بدون استخوان

قیمت:750/000 ریال

اطلاعات بیشتر

چلو جوجه با استخوان

400 گرم ران و سینه مرغ

قیمت:750/000 ریال

اطلاعات بیشتر